ÁSZF

Megbízási szerződés

Amely létrejött egyrészről a

 Amely létrejött

egyrészről …………………………………………………………………………………………………………..( továbbiakban Megbízó )

Másrészről pedig

Cég Végh Erika  EV
Székhely 8135 Dég, Alkotmány u. 5.
Adószám 68758356-1-27
Nyt:                             52209152  KATA
Bankszámlaszám OTP 11773102-00622882
  IBAN: HU27 1177 3102 0062 2882 0000 0000
Telefon +3620 448 5150
E-mail studio@fotosgrafikus.hu

mint Megbízott (továbbiakban megbízott) között, alul írt napon és helyen, az alábbiak szerint


A megbízási szerződés tárgya

A Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat, hogy jelen szerződésben foglalt feltételekkel, megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel, a tőle elvárható legjobb minőségben végezze el a fotózásra vonatkozó megbízást. Megbízott a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal a fenti feladatok elvégzésére.

A rendelkezésre állási idő a megbeszélt kezdési időponttól indul, késés esetén is.  Amennyiben a választott csomagon felül +időt kér a megbízó az ár +5000 Ft minden megkezdett 30perc.

Jogok és kötelezettség


A Megbízott köteles a választott fotózási csomagban foglaltakat, jelen szerződésben vállalt határidőre teljesíteni.
A Megbízott köteles a Megbízó személyes adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kezelni.
A Megbízott jogosult a fotózáshoz harmadik személyt (fotóst) igénybe venni.

A Megbízó köteles a Megbízottnak jelen szerződés szerinti feladatok elvégzéséért a választott csomag szerinti díjat fizetni. A Megbízó köteles a fotózáson megjelenni, a Megbízottal egyeztetett időpontban és helyszínen.
A Megbízó tudomásul veszi, hogy a fotózáshoz használt eszközök jelentős anyagi értékkel bírnak, és kötelezettséget vállal arra, hogy a fotózáson, a fotós eszközökben, továbbá a stúdióban, és annak berendezéseiben, kellékeiben általa okozott esetleges kárt teljes mértékben megtéríti.
A Megbízó jogosult az általa választott fotózási csomag szerinti fényképek átvételére, illetve letöltésére.

Amennyiben megrendelő nem elégedett a helyszínen (fényképzőgépen) bemutatott képekkel, joga van kérni a fotózás befejezését. A helyszínen jelezve nem keletkezik fizetési kötelezettség.

A stúdióban esetleges károkozás esetén, az okozott kárt meg kell fizetni a megbízott részére!

Az időpont foglalás feltétele 10.000Ft foglaló, ami a végösszegből levonásra kerül. A végösszeget helyszínen rendezzük készpénzben.

A kiválasztott időpontot 48óráig tartom fent, ez idő alatt tudod elutalni a foglalót. Ha nem érkezik be, a foglalás törlésre kerül.

Az időpont módosítására legkésőbb a foglalt időpont előtt 72órával van lehetőséged.  Késői lemondás esetén a foglaló nem jár vissza, azt a kiesésem részbeni pótlásaként számolom fel.

Időpont módosítás esetén a második időpontot a szolgáltatás teljes összegének átutalása után tudok adni. Ha az első időpont 72órán belül került lemondásra, akkor a foglaló összege már nem vonódik le a végösszegből.

Teljesítés, határidők

A nyers képek a fotózást követően maximum 1héten belül elektronikus úton kerülnek átadásra. A nyers képeket “nyers képek” felirattal adom át, mert azok még nem kész munkák, emiatt nem felhasználhatóak nyilvánosan! Majd a Megbízó által, a választott csomag tartalma szerinti retusálandó képek számát email-ben megbízott részére eljuttatja. Innentől számítva a retusálásra megbízottnak 10munkanap áll rendelkezésére a retusált képek átadására, mely szintén elektronikus úton történik. Ezt a határidőt Megbízott csak abban az esetben tudja garantálni, ha a képek kiválasztása, a nyers képek átadásától maximum 1hetet vesz igénybe. A nyers képek a retusált képek átadása után törlésre kerülnek.

A csomagban szereplő retusálás a bőrhibák javítását(bőrszépítést) tartalmazza, minden egyéb kérés +6000Ft/munkaóra.

A felhőben tárolás a feltöltéstől maximum 1hétig áll rendelkezésre, ez alatt a megbízó köteles letölteni a zavartalan ügymenet érdekében.

Díjfizetés

A Megbízó vállalja, hogy a szerződésben foglalt helyszínen készpénzben a fotózás végén megfizeti Megbízott részére.

Szerzői jog, felhasználási jog

A szerzői jogi törvény rendelkezése értelmében jelen szerződés keretében elkészült fotók szerzői joga, a fotók szerzőjét, alkotóját illetik meg.

A Megbízó jelen szerződés aláírásával engedélyezi a Megbízott számára a fotók utólagos szerkesztését, módosítását, beleértve, de nem korlátozva a kompozíció

készítés, optikai módosítás tevékenységeket, mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a Megbízó számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti fotókhoz képest.
A Megbízó dönthet, hogy a róla készült képeket a Megbízott promóciós célra (honlapján, közösségi oldalakon , reklámjaiban, stb.) felhasználja referenciaként.

A retusált képek a fotózástól számított 1évig kerülnek tárolásra, amennyiben Megbízó belegyezik a megjelentetésbe. A képek nyilvánosságra hozatalának tiltása esetén, a fotók átadása után Megbízott nem tudja biztosítani a fotók tárolását.

Hozzájárulás esetén a Megbízó a hozzájárulását visszavonhatja, A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Megbízó jelen szerződés szerinti díjazás ellenében a retusált képekre felhasználási jogot szerez.

Joga van kizárólag a retusált képeket saját közösségi (magánjellegű) profilján felhasználni, valamint korlátlan számú papírképet, ajándéktárgyat készíteni, kizárólag magáncélra.

A Megbízott bármilyen nyilvánosságra hozatal esetén, élni kíván a névfeltüntetés jogával, ezért képeit weboldalának feltüntetésével (www.fotosgrafikus.hu) lehet nyilvánosságra hozni.

Megbízott nem járul hozzá a képei módosításához, valamint a nyers képek internetes közzétételéhez, még magán profilra sem!

A Megbízó elfogadja, hogy az elkészült fotókon kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat. A Megbízó elfogadja, hogy jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára nem lehet felhasználni a képeket. Ilyen célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás, és engedély szükséges a Megbízottól a felhasználási feltételekről, díjazásáról. Ilyen engedély hiányában a Megbízott jogosult a Megbízó ellen jogi lépéseket tenni és kártérítést követelni.

Adatkezelés

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben egymásnak átadott, illetve egymás tudomására hozott személyes, vagy egyéb adatot tartalmazó információt a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezelik és sem a szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő fél kártérítési felelősséggel tartozik.


A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

error: Védett tartalom !!